Informacja o zezwoleniach na pobyt i pracę dla obywateli Ukrainy

ZSPD informuje, że uzgodniło z dyrekcją Oddziału ds. Legalizacji Zatrudnienia i Pobytu Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie priorytetowe przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie tzw. jednolitego zezwolenia na pobyt i prace oraz pobranie linii papilarnych kierowców, wykonujących transport międzynarodowy w firmach stowarzyszonych w naszej organizacji.

Urząd wyznacza specjalną osobę, która będzie przyjmowała kierowców z kompletem dokumentów, którzy wcześniej zostaną zgłoszeni na adres e-mail: so@szczecin.uw.gov.pl.

Po otrzymaniu maila od pracodawcy urząd umówi kierowcę na spotkanie w urzędzie wraz z kompletem dokumentów wraz z opłatami.

Pracodawco – co musisz zrobić?
Zgłoś mailowo liczbę ukraińskich kierowców, którzy są zatrudnieni w Twoim przedsiębiorstwie jako kierowcy w ruchu międzynarodowym, a ich dotychczasowa wiza, karta pobytu, ruch bezwizowy upłynęła lub upłynie w najbliższym czasie.
Zgłoszenia dokonaj na adres mailowy:  so@szczecin.uw.gov.pl, w tytule maila wpisz:  Kierowca w ruchu międzynarodowym.

W treści maila podaj:
– imię i nazwisko Cudzoziemca, numer paszportu i datę upływu legalnego pobytu
– jeżeli już wniosek został wysłany pocztą – podaj datę jego wysyłki.
– wskaż telefon osoby do kontaktu (pracodawcy lub pełnomocnika, jeżeli działa w imieniu kierowcy)

Pracownicy Oddziału Cudzoziemców telefonicznie ustalą z osobą do kontaktu termin wizyty w Urzędzie w celu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Złożenie wniosku i jego szybszą realizację, ułatwi skompletowanie i przygotowanie dokumentów w oparciu o informację przygotowaną poniżej.

 • wypełniony formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy  (2 kopie strony 1-3 wniosku)
 • wypełniony załącznik nr 1 do wnioskuwypełnia i podpisuje pracodawca
 • 4 fotografie o wymiarach 35mm/45mm-spełniajace odpowiednie kryteria,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 440 złotych na konto: 
  Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
  Pl. Armii Krajowej 1, 70 – 456 Szczecin
  20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
   

  z dopiskiem “opłata za udzielenie zezwolenia dla …” (dane osoby ubiegającej się o udzielenie zezwolenia)
 • dowód wniesienia opłata za wydanie karty pobytu w kwocie 100 złotych na konto:
  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki NBP O/O Szczecin
  66 1010 1599 0055 9722 3100 0000
  z dopiskiem “opłata za wydanie karty pobytu dla …” (dane osoby ubiegającej się o wydanie katy pobytu)
 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodnych np. prawo jazdy – oryginały do wglądu w dniu stawiennictwa w organie
 • dokumenty poświadczające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA, RCA/RSA) w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP.

Do wniosków złożonych przed 29.01.2022 r. należy dodatkowo dołączyć: dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terenie Polski (akt notarialny – w przypadku własności, umowa najmu – oryginał do wglądu lub oświadczenie pracodawcy, że zapewnia zakwaterowanie na czas zatrudnienia)

 Informacja jak wypełnić prawidłowo załącznik NR 1 (informacja dla pracodawców)

 • należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki, pamiętać o punkcie dotyczącym oświadczenia o karalności podmiotu,
 • załącznik musi być podpisany przez uprawnione osoby czytelnie, a podpisany przez osobę upoważnioną, wymaga dołączenia stosownego upoważnienia,
 • wynagrodzenie które jest wskazane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy w załączniku NR 1 nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy, pracy porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku,
 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia nie może być niższa niż wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego pracy stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca (obecne kwoty: 3010 PLN  – miesięcznie /19,70 za godzinę pracy)-do wniosków składanych po 29.01.2022 r.

Podstawa prawna:
Ustawa o cudzoziemcach art. 114, ust. 1 pkt. 5 (DZ. U. 2013 poz. 11650)
Rozporządzenie Rady Ministrów (DZ. U. 2021 poz. 11690)

tab1
Scroll to Top
Scroll to Top