O Stowarzyszeniu

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych w Szczecinie prowadzi działalność od 1993 roku. ZSPD na koniec 2019 roku liczyło 312 członków – przedsiębiorstw transportowych. Stowarzyszenie ponadto współpracuje z około 300 podmiotami gospodarczymi z całego kraju.
Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia obszarem jego działalności jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Po wprowadzeniu reformy terytorialnej kraju w 1999 roku, Stowarzyszenie skupia członków głównie z województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i pomorskiego.
Zgodnie ze Statutem, ZSPD realizuje następujące cele:

 • Reprezentowanie interesów członków przed krajowymi jak i międzynarodowymi organami administracji publicznej,
 • Podejmowanie różnorodnych działań w zakresie wspierania krajowych i międzynarodowych przewoźników drogowych i spedycji na zasadzie wspólnoty interesów członków Stowarzyszenia,
 • Reprezentowanie interesów członków wobec krajowych i międzynarodowych organizacji transportowych, spedycyjnych, turystycznych,
 • Oddziaływanie na władze transportowe celem kształtowania polityki transportowej,
 • Występowanie z inicjatywami wobec lokalnych władz administracyjnych w sprawach szeroko rozumianej infrastruktury transportowej i drogowej,
 • Podejmowanie inicjatyw lub współudział w kształtowaniu podstawowych i wykonawczych aktów prawnych regulujących system transportowy, a zwłaszcza przewozy międzynarodowe,
 • Udzielanie pomocy i informacji zrzeszonym członkom w sprawach dotyczących działalności krajowego i międzynarodowego transportu drogowego osób i ładunków,
 • Szkolenie członków Stowarzyszenia oraz prowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje przewoźników oraz zatrudnionych przez nich kierowców i spedytorów,
 • Wydawanie publikacji dotyczących prawnych, ekonomicznych i technicznych zagadnień międzynarodowego transportu drogowego,
 • Podejmowanie działań mających na celu integrację środowiska przewoźników oraz osób związanych z transportem drogowym, w szczególności członków Stowarzyszenia,
 • Kontakty z innymi stowarzyszeniami o podobnym profilu działalności i wymiana doświadczeń oraz wspieranie wspólnych inicjatyw,
 • Wykonywanie funkcji zleconych przez organy administracji publicznej.

Zarząd Stowarzyszenia realizuje stawiane przed nim cele poprzez realizację zadań:

 • Udziela zainteresowanym organom i organizacjom informacji i opinii, – informuje swoich członków o przepisach, zwyczajach, normach i zasadach dotyczących transportu drogowego,
 • Wspomaga swoich członków w przestrzeganiu krajowych i międzynarodowych przepisów transportowych, celnych, podatkowych, drogowych, itp. poprzez organizację szkoleń, konsultacji i instruktarzy,
 • Zaopatruje przewoźników w dokumenty stosowane w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym,
 • Współuczestniczy w przygotowaniach krajowych i międzynarodowych przepisów
  dotyczących transportu drogowego oraz występuje z inicjatywami w tym zakresie,
 • Uczestniczy w prowadzeniu, negocjowaniu i rozwiązywaniu spraw transportu drogowego na forum krajowym i międzynarodowym,
 • Wykonuje czynności wynikające z krajowych i międzynarodowych przepisów, umów, porozumień,
 • Współpracuje z innymi, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami przewoźników.

Stowarzyszenie prowadzi sprzedaż zezwoleń, kart opłat drogowych, druków CMR, kart postojowych, oświadczeń o dniach wolnych, dokumentacji kierowcy, wykresówek oraz publikacji dotyczących międzynarodowego oraz krajowego transportu drogowego.


Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym Stowarzyszenie. Składa się z 3 członków powołanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków.
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej Stowarzyszenia;
 • przedstawienie wniosków o zatwierdzenie sprawozdań finansowych Zarządu przez Walne Zebranie Członków i o udzielenie absolutorium Zarządowi;
 • składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań członków z działalności Komisji z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.

Komisja Rewizyjna może zlecić biegłym wykonanie czynności kontrolnych wymagających wiadomości specjalnych.

Członkowie Komisji Rewizyjnej ZSPD od dnia 8 października 2021 roku:
Krzysztof Majewicz
Jan Słaby
Wacława Sobolewska 


Zarząd
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz. Prawo Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności Stowarzyszenia, a w szczególności obejmuje zawieranie umów, składanie i przyjmowanie oświadczeń woli.
Do obowiązków Zarządu należy:

 • Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, w kraju i za granicą,
 • Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków rocznych preliminarzy budżetowych oraz wniosków dotyczących kierunków działalności Stowarzyszenia,
 • Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ogólnych i finansowych z działalności Stowarzyszenia,
 • Prowadzenie polityki rozwoju i działalności Stowarzyszenia,
 • Ustalenie preliminarza wydatków Stowarzyszenia,
 • Opracowywanie wniosków i postulatów w zakresie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych,
 • Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia,
 • Podejmowanie decyzji o przyjmowaniu członków Stowarzyszenia lub odmowie przyjęcia,
 • Wydawanie opinii.

Skład Zarządu ZSPD od dnia 8 października 2021 roku:
Dariusz Matulewicz  – prezes
Piotr Krzyżankiewicz – wiceprezes
Krzysztof Kitłowski
Dariusz Piotrowski
Grzegorz Żmigród

tab1
Scroll to Top
Scroll to Top