Świadectwa Kierowcy: nowy wzór druku ZZ

Od dnia 1 lipca 2023 r. (data wpływu wniosków do urzędu) we wszystkich postępowaniach administracyjnych dotyczących świadectw kierowcy, w których wymagane jest zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy (druk ZZ) należy korzystać z nowego wzoru formularza.

Przypominamy również, że przedsiębiorca ma obowiązek zawiadomić Głównego Inspektora Transportu Drogowego o wygaśnięciu świadectwa kierowcy.
Świadectwo kierowcy jest ważne jedynie, gdy spełnione są warunki, na których zostało wydane. Jeśli jakikolwiek warunek przestał być spełniony należy je niezwłocznie zwrócić (blankiet A i B).

Świadectwo traci ważność w przypadku m.in.:

  1. upływu czasu na jaki zostało wydane;
  2. zrzeczenia się świadectwa;
  3. śmierci posiadacza świadectwa (zarówno przedsiębiorcy jak i zatrudnionego kierowcy);
  4. likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku przedsiębiorcy, któremu udzielono świadectwa;
  5. ustania stosunku pracy z zatrudnionym kierowcą;
  6. utraty ważności zezwolenia na pracę i braku jego kontynuacji;
  7. utraty ważności badań lekarskich i psychologicznych;
  8. wyrejestrowania z ZUS.

Informację o wygaśnięciu świadectwa kierowcy wraz z załącznikami należy przesyłać na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Rzeszowska 42
37-400 Nisko.

Źródło: GITD

tab1
Scroll to Top
Scroll to Top